Choď na obsah Choď na menu

Život vo farnosti r. 2012

16. 1. 2012


 Príprava na krst, myropomazanie a Eucharistiu

-          nahlásiť očakávanie dieťatka už počas tehotenstva (otec a matka, nie babka resp.dedko),

-          modlitba po narodení po príchode z nemocnice doma ak je možné aj s krstnými rodičmi

-          bezprostredná príprava pred slávením krstu, sv. spoveď rodičov, krstných rodičov

-          krstný rodič má byť plne uvedený do kresťanského života (pokrstený katolík, po 14.roku života, po prvej spovedi a prijímaní)

-          krst sa má sláviť v nedele alebo na sviatky; v prípade slávenia v iný deň, záverečný obrad uvedenia do cirkvi sa koná nasledujúcu nedeľu pred sv. liturgiou s udelením Eucharistie.

 

Príprava k Prvej svätej spovedi a slávnostnému prijímaniu

-          príprava prebieha v dvoch fázach: školská katechéza a farská katechéza počas 2 rokov

-          školská - účasť náboženskej výchove v škole

-          farská - účasť na liturgiách každý piatok + stretko pre deti a nedele a prikázané sviatky

-          bezprostredná príprava prebieha v šk. roku, keď sa slávi sviatosť Zmierenia v aktívnej účasti rodičov (v tomto roku začína v septembri pre 2. a 3. resp. 4. ročník ZŠ)

 

Príprava na sviatosť manželstva

-          nahlásiť na začiatku roka najneskôr 3 mesiace pred sobášom (ešte pred tým, ako sa zabezpečí sála a hudba)

-          príprava sa koná podľa nariadenia vladyku v protopresbyterských miestach (Michalovce, Trebišov, Sečovce, príp. Košice) snúbeneckým kurzom (5 stretnutí) + 3 stretnutia s farárom

-          obdobie chodenia je treba zamerať na spoznanie, nie po telesnej stránke, ale najmä duševnej a duchovnej, osoby ktorú si vezmem na celý život. Je neprípustné, aby mladí pred manželstvom spali v jednom dome, resp. byte spolu a mali spoločný majetok.

 

Sviatosť pomazania chorých

-          nie je to posledné pomazanie

-          v prípade ťažkej choroby toto pomazanie môže požiadať každý pokrstený veriaci v posväcujúcej milosti (spoveď a prijímanie)

-          slávi sa každoročne v pôstnom čase pre všetkých chorých a starších nad 60. rokov

-          návšteva chorých v domácnostiach Prvý piatok v mesiaci Trhovište 2, Moravany 6, Horovce 6, Bánovce 1

 

Príprava ku kňazstvu a zasvätenému životu

-          modlitba spoločná (v chráme, rodine) a osobná

-          seminár (3 roky filozofia + 1 rok pastoračný + 3 teológia, príp. vyššie štúdia)

-          rehole – kandidát, novic, obliečka, dočasné sľuby a večné (všetko individuálne)

 

Intencie – úmysly na sv. liturgie

-          štóla je dobrovoľný milodar (nie poplatok), ktorý veriaci v slobode obetuje na sv. liturgiu, krst, sobáš, pohreb,...

-          zapisujem ich podľa poradia, na konkrétny dátum zapisujem úmysly iba za živých – jubileá, výročia, v čase choroby,...  a za zosnulých iba pohrebná a ročná.

-          Ekténie počas každého dňa, zvlášť v nedeľu a sviatok

Poďakovanie za služby v chráme:

Trhovište: 

upratovanie – r.Kačkošová a kosenie – p.Mráz

cerkovník – p.Gavaľová

kantor – p.Paľovčíková

čitatelia – dospelí...

trojica – kurátori (nedeľa a sviatky)

miništranti - 10

farská rada – Kačkoš, Tóth, Ščerbák, Paľovčíková, Sotáková (Trhovište), Bereščík, Kohút (Horovce), Maheľ (Bánovce), Hric, Berešová (Moravany), Lučkovce 0 – v jeseni budú voľby do FR  (každých 5 rokov)

Moravany: 

cerkovník – p.Kandráčová

spev – p.Žofčáková

miništranti – 6

v kostole - 3. nedeľa v mesiaci, Vianoce, Veľká Noc, zádušná sobota

Lučkovce:

v kostole - 3. nedeľa v mesiaci, Vianoce, Veľká Noc, zádušná sobota

Bánovce:

cerkovník – p.Dankaninová

spev – p.Romanová

 

Poďakovanie za spoluprácu:

            rím.kat. o.duchovní – Ján Dulin a Peter Jano

ref. Duchovný – Pavol Kačkoš

Starostom a obecným úradom

Riaditeľstvu  a učiteľskému  zboru ZŠ s MŠ Trhovište

Policajnému zboru Trhovište

Všetkým za aktívnu účasť pri všetkých podujatiach

Ostatným za modlitby